آخرین اخبار

اردوی پیشاهنگی

رویدادهای اخیر

اردوهای پیشاهنگی

اساس فعالیتها و تعالیم پیشاهنگی بر همکاریدسته جمعی قرار داده شده است . زیرا بشر نوعا اجتماعی است و به اجتماع و همکاری نیازمند است. ولی معنا و مفهوم همکاری دسته جمعی و روش عمل کردن آنرا باید عملا به کودکان آموخت،تجربه آموزشهای متفاوت همراه باگردش و تفریح دردامن طبیعت است.آموزشهایی از قبیل: طرز برپا کردن چادر، ماهیگیری، نجوم، برپا کردن آتش، قایق سواری، علوم مختلف از طریق شرح کاربرد آنها در زنـدگی ، زدن انـواع گـره ها ، گشـت با کـوله پشتی، بازدید از غارها، مسئولیت پذیری ، کمک های اولیه ، آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی، تغییر عادات غذایی، درست کردن غذا توسط فرزندان، نحوه معاشرت، صرفه جویی، حسابداری و … در کنار دروس مدرسه منجر به تقویت روحیه، افزایش اعتماد به نفس و انگیزه برای یادگیری بیشترخواهد شد.