الکترونیک

کلاسهای الکترونیک با توجه به عملی بودن آموزش و کاردستی در آن برای دانش آموزان بسیار جذاب ، باعث بروز خلاقیت در آنها می گردد هدف آموزش در این کلاس آموزش مفاهیم دشوار و حجیم الکترونیک نمی باشد بلکه کودک با آموختن هر مفهوم بتواند از آن به شکلهای مختلف استفاده کرده و با خلاقیت وسایل متنوعی بسازد و کاربردهای آن را در دستگاه های مختلف بشناسد.