آخرین اخبار

رویدادهای اخیر

گروه بهداشت

برنامه بهداشت مدرسه با هدف حفظ و ارتقاع سطح بهداشتی و آشنایی دانش آموزان با مسائل بهداشت فردی و محیطی. آشنایی با جنبه های سلامت جسمی و روانی و اجتماعی

معاینت عمومی و اختصاصی دوره ای از دانش آموزان در طول سال

تشویق به مشارکت فعال دانش آموزان در برنامه ها و اردوهای آموزشی بهداشت مدرسه و ارائه مقاله – روزنامه دیواری – بروشور ها

کنفرانس دعوت از ارگانهایی نظیر شهرداری و آگاهی از موضوعات بهداشت عمومی و اجتماعی  مانند بازیافت – مبارزه با موش و …