7 علوم آزمایشگاهی | وبسایت پیشاهنگ

آخرین اخبار

رویدادهای اخیر

علوم آزمایشگاهی

علوم تجربی یکی از دانش ها و معرفت های بشری است که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست می آید و ملاک یا معیار درستی آن ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه ی نظام های آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تلاش می شود تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهی های لازم برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند. دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند.

اهداف اصلی در برنامه علم دوره ابتدائی:

حداقل 6 هدف اصلی و عمده در برنامه علوم دوره ابتدائی باید وجود داشته باشد تا نقش آن کامل باشد
1-کودکان را یاری کنیم تا محیط اطرافشان را درک و توصیف نمایند
2-آموختن اعمال کلیدی علم و عالم به کودکان
3-کودکان را یاری کنیم تا انتقادی و خلاق فکر کنید
4-به رشد کودکانمان بر اساس استعداد­ها: علایق و تفاوتهای فردی کمک کنیم
5-به کودکان  یاری کنیم تا در این جهان متحول به طور موفقیت آمیز زندگی کنند
6-بین علوم و سایر دروس برنامه تحصیلی، ارتباط برقرار کنند.