آخرین اخبار

رویدادهای اخیر

کلاس اول تا ششم

مهمترین دورهٔ تحصیلى در تمام نظام‌هاى آموزش و پرورش جهان، دورهٔ ابتدایى است؛ زیرا شکل‌گیرى شخصیت و رشد همه جانبه فرد در این دوره، بیشتر انجام مى‌گیرد.

دورهٔ ابتدایی، در رشد مفاهیم و معانى امورى که کودک در زندگى روزمره با آنها مواجه است، نقش مهمى برعهده دارد. این دوره تداوم ‌بخش تکوین‌‌شناختی، زیستى و اجتماعى کودک – که در خانواده پى‌ریزى شده است – است. همچنین دوره‌اى است که در آن فرصت و موقعیت مناسبى براى تحصیل، تربیت و یادگیرى شیوهٔ ارتباط صحیح با دیگران براى کودک فراهم مى‌گردد و استعدادهاى هر کودک بتدریج شکوفا مى‌شود.

با توسعه فرهنگ و تمدن بشر و نیاز انسان به خواندن، نوشتن و حساب کردن و غیره بتدریج بر تعمیم آموزش همگانى و بهره‌گیرى از تعلیمات اجبارى تأکید شده است.