photo_2017-09-03_09-01-55

:بچه های مدرسه این بار چندی از مهارت های پیشاهنگی خودشون رو در اردوی تفریحی ، آموزشی بام تهران محک زدند
درست کردن آتش به روش های مختلف، درست کردن غذا، بستن کوله پشتی ، آموزش صحیح کوهنوردی ، آشنایی باوسایل لازم برای کوهنوردی، برخی از فعالیت های این اردو بودند.